Polityka prywatności

1.    Wprowadzenie
W Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje w jaki sposób korzystamy z udostępnionych nam przez Państwa  danych osobowych, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz jakie przysługują Państwu w tym zakresie prawa i obowiązki. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

2.    Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Arkus & Romet Group Sp. z o. o.
Podgrodzie 32c
39-200 Dębica
tel. 146848101
e-mail: sekretariat@romet.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na  adres administratora z dopiskiem „DANE OSOBOWE”:
Arkus & Romet Group Sp. z o. o
Podgrodzie 32c
39-200 Dębica
tel. 146848101
e-mail: rodo@romet.pl

3.    Dane osobowe i co oznacza  ich przetwarzanie:
Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4.    Cel przetwarzania:
Arkus & Romet Group Sp. z o.o przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania tych danych.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

5.    Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych:
Zbieranie Państwa danych osobowych następuje w sposób dobrowolny, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Państwa zakupów w sklepach internetowych. Na podstawie danych przekazywanych nam przez Państwa za pomocą telefonu, faksu, poczty e-mail, formularza zapisu do newslettera lub formularza kontaktowego przetwarzamy Państwa dane osobowe, takie jak:

Jeżeli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe w automatyczny sposób zbierane są dane informatyczne dotyczące Państwa  wizyty, w szczególności:

Sama wizyta na naszych stronach internetowych  nie wymaga od Państwa podania żadnych innych informacji  ani danych osobowych.
6.    Odbiorcy danych osobowych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

7.    Spółka nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
8.    Okres przechowywania danych:
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora. W obowiązujących w Arkus & Romet Group Sp. z o. o.  politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z w/w podstaw prawnych. Stosownie do tego informujemy, że:

9.    Polityka Cookies.
Zbieramy dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Arkus & Romet Group Sp. z o. o.. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z serwisów, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

Arkus & Romet Group Sp. z o. o. korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

W ramach działalności Administrator korzysta z usług oraz narzędzi następujących partnerów, którzy stosują na stronach internetowych pliki cookie:

Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Arkus & Romet Group Sp. z o. o. obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach Arkus & Romet Group Sp. z o. o. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
Najczęściej ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu musisz odpowiednio zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookie na Twoim urządzeniu, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie internetowej usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" Twojej przeglądarki internetowej. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.
10.    Zbieramy informacje dotyczące korzystania z serwisów przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną internetową. Adres IP jest wykorzystywany przez nas ponadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika serwisu. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika serwisu na żądanie uprawnionych do tego w oparciu obowiązujące przepisy prawne  organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
11.    Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieganie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Stosujemy najnowsze technologie i specjalne procedury ochrony danych osobowych. Wykorzystujemy nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych, w tym w szczególności połączenia szyfrujące. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.
12.    Informacje o przysługujących uprawnieniach:
Mają Państwo prawo do:

Ponadto, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Arkus & Romet Group Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie. Użytkownicy mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na naszą stronę internetową.